Turkuenergia

2022

kivihiilen käyttö loppuu kaukolämmön perustuotannossa.

80 %

kaukolämmöstä tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä vuoden 2020 lopussa.

71 %

vähemmän hiilidioksidipäästöjä kaukolämmön tuotannossa vuoteen 2017 verrattuna.

Kohti hiilineutraalia Turkua

Olemme sitoutuneet Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Osallistumme Turun kaupungin ilmasto- ja energiasuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen kestävillä energiaratkaisuilla ja tarjoamalla asiakkaillemme uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä, lämpöä, jäähdytystä ja höyryä sekä kehittämällä uusia palveluja- ja tuotteita.  

"Olemme pitkään tehneet töitä ympäristöasioiden jatkuvan parantamisen hyväksi, yhtiön kahdeksas ympäristöohjelma valmistui joulukuussa. Tarkistamme ohjelman sisältöä vuosittain ja seuraamme sen toteutumista. Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit tukevat toiminnan kehittämistä."

Ympäristö- ja laatupäällikkö Minna Niemelä

Olemme tehneet pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti investointeja ja ratkaisuja uusiutuvan energian lisäämiseksi sekä omassa tuotannossamme että yhdessä osakkuusyhtiöidemme kanssa. Viime vuonna lisäsimme osakkuusyhtiömme Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulipuistohankkeiden myötä tuulivoiman osuutta tuotannossamme.

Myös viime vuonna Turun Seudun Energiantuotannon (TSE) Naantalin monipolttoainevoimalaitokselle rakennuttama savukaasulauhdutin lisää uusiutuvien energianlähteiden osuutta kaukolämmössä edelleen, sillä lauhduttimen myötä laitos tuottaa noin 600 kerrostalon lämmöntarvetta vastaavan määrän lisää kaukolämpöä polttoaineita lisäämättä. Uusiutuvien energianlähteiden osuus oli kaukolämmön tuotannossa vuonna 2020 80 % (61 %), ja vuoden 2023 loppuun mennessä osuus kasvaa 85 prosenttiin.

Rakennamme polkua kohti kivihiiletöntä energiantuotantoa yhdessä TSE:n kanssa. TSE sulki kesällä kaksi Naantalin voimalaitoksen vanhinta kivihiilikäyttöistä voimalaitosyksikköään. Yhteisenä tahtotilana on kivihiilestä luopuminen vuoteen 2022 mennessä.

Jokaisen valinnoilla on väliä

Kuljemme kohti hiilineutraaliutta yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Asiakaspalvelumme tekee aktiivista ja jatkuvaa energianeuvontaa ja - opastusta sekä kotitalouksille että yrityksille. Asiakkaiden tietoisuus omien valintojen vaikutuksista on kasvanut, ja ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden tarjontaa pidetään itsestään selvänä. Lisäämme tietoa energiasäästöstä ja energiatehokkuudesta myös esimerkiksi vuosittain järjestettävällä valtakunnallisella energiansäästöviikolla sekä päivittäisessä viestinnässämme eri sidosryhmillemme.

Turku Energia ja Turku Energia Sähköverkot ovat sitoutuneet energia -alan Energiapalvelujen energiatehokkuussopimukseen v. 2017-2025. Olemme sitoutuneet kehittämään asiakkaillemme uusia innovatiivisia energiapalveluita ja energia-tehokkuustoimia. Olemme sitoutuneet myös oman energiankäyttömme tehostamiseen energian jakelussa ja tuotannossa.

Tavoitteena on säästää omasta energiankäytöstä 6 % vuoteen 2025 mennessä. Säästöjä on löytynyt mm. kaukolämmön verkostohäviöiden vähentämistoimilla. Myös omia kiinteistöjä on kohdekatselmoitu energiatehokkuuslain mukaisesti, v. 2020 aikana esim. Koroinen.

Aktiivista sidosryhmäyhteistyötä

Teemme yhteistyötä Luonnonperintösäätiön kanssa tukemalla Varsinaissuomalaisten ikimetsien suojelua. Ympäristöllisesti tärkeä yhteistyökumppani on vuosikymmenten ajan ollut Pidä Saaristo Siistinä ry. Teemme oppilaitosyhteistyötä koulujen kanssa tokaluokkalaisten energiasäästöön liittyvien opetuspakettien tukemisella.

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuutta johdetaan yhtiössämme linjattujen periaatteiden, ohjelmien ja ohjeiden avulla. Seuraamme vastuullisuuden toteutumista toiminnassamme erikseen määritellyin mittarein. Vastuullisuuden johtaminen on integroitu osaksi sertifioitua toimintajärjestelmäämme (ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001). Järjestelmät koskevat kaikkia konsernin yksiköitä ja ne ovat kaikki sertifioitu 2004. Yhtiöllä on määritelty hyvän hallintotavan ja yritysvastuun periaatteet.

Sertifioiduilla järjestelmillä olemme sitoutuneet ylittämään lakisääteiset vaatimukset ja jatkuvaan toimintamme parantamiseen. Työturvallisuudessa olemme siirtymässä uuteen ISO 45001 sertifikaattiin, joka huomioi henkilöstöä ja alihankkijoitamme aikaisempaa OHSAS 18001 sertifikaattia enemmän.

Säännöllisten auditointien ja johdon katselmusten avulla kehitämme toimintaa systemaattisesti. Vuoden 2020 aikana sisäisiä auditointeja tehtiin kahteen yksikköön, Verkostopalveluihin ja Konsernipalveluihin. Lisäksi meillä oli yksi ulkoinen auditointi, jolloin suoritettiin sertifikaattien uudelleenarviointi.

Ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa

Arvioimme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti mm. päästömittauksin, vesianalyysein, sekä seuraamme toimintaamme liittyviä palautteita. Vuoden 2020 aikana ei tapahtunut ympäristövahinkoja.

Turku Energia on vuosikymmenien ajan kuulunut Turun Seudun Ilmansuojelun yhteistyöryhmään, joka seuraa ja mittaa Turun seudun ilmanpäästöjen kehitystä. Työryhmä tilasi Ilmatieteen laitokselta uuden ilmanlaadun päästöjen leviämismalliselvityksen, jossa arvioitiin millaisia vaikutuksia Turun, Naantalin, Raision, Kaarinan ja Paraisten päästöillä ja kaukokulkeutumalla on paikalliseen ilmanlaatuun. Tarkasteluissa huomioitiin autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja asuinrakennusten puunpolton päästöt.

Tutkimuksen mukaan seudun ilmanlaatu on pääsääntöisesti hyvää. Paikalliseen ilmanlaatuun vaikuttavat eniten autoliikenteen typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöt, katupöly, asuinrakennusten puunpoltto sekä pienhiukkasten kaukokulkeuma. Energiantuotantolaitosten ja teollisuuden päästöjen vaikutus ilmanlaatuun todettiin vähäiseksi.

~ai-6bcd2fce-4a54-4479-80b0-1af4b0db715e_