Turkuenergia

Nopeaa mukautumista ja yhteiskunnallisesti kriittisen toiminnan turvaamista

Vuotta 2020 pitkälti määrittänyt koronaepidemia heitti eteemme haasteen, johon Turku Energian henkilöstö mukautui nopeasti ja joustavasti. Keskeisin tehtävämme oli turvata yhteiskunnallisesti kriittinen energiantuotanto ja –jakelu asiakkaillemme, ja siinä henkilöstömme onnistui erinomaisesti. Kokonaisuudessaan vuosi oli pandemiasta huolimatta onnistunut.

Henkilöstöämme johdetaan arvopohjaamme perustuen, toisiimme luottaen ja panostaen hyvään johtamiseen ja reiluun vuorovaikutteiseen työilmapiiriin. Työhyvinvointistrategiamme ja johtamisjärjestelmämme tukevat tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutumista Turku Energiassa.

Turku Energiaan rekrytoitiin poikkeuksellisen paljon uusia työntekijöitä runsaan eläköitymisen johdosta ja koronaepidemiasta huolimatta pystyimme työllistämään myös kesäharjoittelijoita lähes yhtä paljon kuin aikaisempina kesinä.  

Koronasta johtuen henkilöstön valmennuspäiviä oli aiempia vuosia merkittävästi vähemmän, 1,5 päivää/htv (4,1 päivää/htv). Koulutukseen käytettiin keskimäärin noin 700 euroa/henkilö, mikä on normaalivuoteen verrattuna noin 350 euroa vähemmän työntekijää kohden.  

Turku Energian sairauspoissaolot kehittyivät positiivisesti vuoden 2020 aikana, sairauspoissaolot olivat alhaisemmalla tasolla 20 vuoteen eli keskimäärin 11 pv/htv.   

”Koronapandemiasta huolimatta saavutimme asettamamme toiminnalliset tavoitteemme. Otimme käyttöömme uuden HR-järjestelmän, valmistelimme uusiin toimitiloihin siirtymistä ja kehitimme työnantajamielikuvaamme. Rekrytoimme eläköitymisistä johtuen ennätysmäärän uusia työntekijöitä. Sairauspoissaolot olivat alhaisimmalla tasolla 20 vuoteen.”

HR-johtaja Tiina Aho.

Henkilöstön peruskoulutusjakauma

Henkilöstön sukupuolijakauma

Koronaepidemia edellytti nopeaa tilanteen haltuunottoa

Energia-alan merkitys on yhteiskunnalle ja sen toiminnalle keskeinen ja Turku Energian ensisijainen tehtävä on koronapandemian aikana ollut turvata häiriötön energiantuotanto ja -jakelu asiakkaillemme. Poikkeuksellinen vuosi vaati myös henkilöstön näkökulmasta nopeaa reagointia ja tilanteen haltuunottoa viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi myös poikkeustilanteessa. Turku Energiassa siirryttiin epidemian myötä nopealla aikataululla toimistotehtävissä olevien osalta merkittävissä määrin etä- ja hybridityöskentelyyn, mikä tarkoitti konsernin tukitoiminnoille tämän muutoksen mahdollistamisessa isoa roolia.

Turku Energiassa perustettiin korona-johtoryhmä johtamaan tilannetta ja ohjeistamaan ja linjaamaan toimenpiteet taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Ryhmään koottiin keskeiset liiketoimintojen, työsuojelun, HR:n ja viestinnän edustajat, ja se kokoontuu säännöllisesti.

Turku Energian ohjeistukset ja linjaukset ovat olleet joiltain osin ympäröivää yhteiskuntaa tiukemmat energianjakelun ja -tuotannon turvaamiseksi. Vuoden aikana otettiin käyttöön useita eri ohjeistuksia ja toimenpiteitä, joilla henkilöstön ja asiakkaiden terveysturvallisuus pyrittiin takaamaan. Korona toi muutoksia moniin käytännön asioihin, kuten esimerkiksi koulutusten pitämiseen, kenttä- ja käyttötehtävien hoitamiseen, asiakastapaamisiin, ruokaluihin ja kokoontumisiin, kun lähikontaktien välttämiseksi fyysisiä kontakteja on pyritty minimoimaan.  Turku Energia onnistui ensimmäisenä epidemiavuotena suojaavissa toimenpiteissään hyvin ja yhtiössä ei ollut yhtään merkittävää koronatapausten ketjua.

Henkilöstön jakautuminen tehtäväryhmittäin

Henkilöstön tyytyväisyyttä mitattiin kahdesti

Vuoden aikana toteutettiin sisäinen työhyvinvointikysely sekä toinen, poikkeuksellista aikaa koskeva kysely. Työtyytyväisyys nousi kokonaisuutena hieman, liiketoimintojen välillä oli jonkin verran eroa. Erityisesti etätyöskentelymahdollisuuteen oltiin tyytyväisiä, ja mahdollisuutta sen jatkamiseen laajemmin toivottiin myös pandemian jälkeen.

Poikkeustilanne toi myös tarpeen pitää yhteisöllisyyttä yllä etä- ja hybridityöskentelyn lisääntyessä merkittävästi, ja esihenkilöitä kannustettiin pitämään yhteyttä johdettaviinsa sekä ryhmänä että yksilötasolla.

Uusi henkilöstöjärjestelmä käyttöön – toimitilamuuttoa valmisteltiin 

Koronaepidemiaan liittyvät ohjeistukset ja käytännön tilanteet veivät aikaa muulta kehitystyötä vuoden aikana. Vuoden aikana toteutettiin HR-järjestelmän uudistus, jonka myötä aiemmin erillisinä elementteinä toimineita osakokonaisuuksia yhdistettiin samaan järjestelmään kuten esim. tehtävienhallinta ja vuosibonusjärjestelmä.

Lisäksi vuoden aikana keskityimme edistämään uusiin toimitiloihin siirtymistä vuoden 2022 keväällä eri työryhmissä henkilöstöhallinnon työstäessä muuttoon vahvasti liittyvää työympäristöprojektia. Työryhmät koostuvat eri liiketoimintojen ja henkilöstön edustajista.

Vuoden aikana käynnistettiin myös työantajamielikuvan kehittämiseen keskittyvä projekti, jonka tavoitteena on edelleen parantaa mielikuvaa Turku Energiasta potentiaalisten työnhakijoiden osalta.

Kohti nollaa tapaturmaa

Turku Energia -konsernin tavoitteena on nolla tapaturmaa. Tätä tavoitetta kohti edettiin vuoden aikana moni eri toimenpitein. Vuoden aikana tehtiin ennätyksellinen määrä turvallisuushavaintoja, yhteensä 643 kappaletta ja johdon turvallisuuskävelyitä lähes 20. Molempien määrät lähes kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen nähden. Myös työpaikkaselvitykset saatiin koronasta huolimatta toteutettua. Sen sijaan kaikkia suunniteltuja työturvallisuutta edistäviä tapaamisia, kuten turvatuokioita ei ole koronan vuoksi kaikilta osin voitu toteuttaa.

Huolimatta tehdyistä toimenpiteistä, tapaturmataajuus nousi edellisestä vuodesta 18,3 tapaturmaan/miljoona työtuntia. Vakavia tapaturmia kuitenkin sattui vähän, tapaturman aiheutti yleisimmin kaatuminen, kompastuminen tai työkalujen käyttö.

Nolla tapaturmaa -tavoitteen lisäksi vuoden aikana edistettiin kemikaalirekisterin ajan tasalle saattamista ja työ sen osalta jatkuu myös vuonna 2021. Lisäksi sähköisten koulutusten määrää saatiin nostettua suunnitellusti ja ne on lisätty uuteen HR-järjestelmään esimiesten työkaluksi. Lisäksi vuoden aikana aloitettiin työtehtäväkohtaiset riskitarkastelut, joita jatketaan myös kuluvana vuonna.

”Henkilöstö aktivoitui esimerkillisesti työturvallisuushavaintojen teossa viime vuonna, sillä niiden määrä lähes kaksinkertaistui. Nollan tapaturman tavoitteeseen meillä on vielä matkaa, mutta vuoden aikana otimme askeleita tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Myös koronaan liittyviin ohjeisiin on suhtauduttu riittävällä vakavuudella, ja oireista on ilmoitettu ohjeistuksen mukaisesti ja testeihin on menty matalalla kynnyksellä.”

Työturvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Kervinen

Työtapaturmataajuus

Sosiaalisen vastuun mittarit