Turkuenergia

Vi är nära och vi ser långt

Vi har alla ett mycket annorlunda år bakom oss, ett år som vi inte ens i början av förra året kunde förutspå. Koronapandemin kom och skakade på många sätt om vår vardag och våra sätt att arbeta, dessutom måste vi snabbt få kontroll över situationen. Vår roll som en samhällskritisk aktör och ostörd producent och leverantör av energi har i denna exceptionella situation bara betonats mer. Till stor del har vi vår personal att tacka för denna succé. Vår personal har visat strålande förmåga till omvandling och engagemang för att arbeta tillsammans under epidemins första år.

Trots epidemin nådde vi de ekonomiska och funktionella mål vi hade satt upp, och klarade det gångna året och de utmaningar det förde med sig med goda resultat. Vi behöll kundnöjdheten samt leveranssäkerheten för el och värme på en utmärkt nivå. Effektiv primärproduktion av fjärrvärme ökade bland annat vårt goda ekonomiska resultat. I vår kundkrets har corona framför allt visat sig som försiktighet, investeringsbesluten har under dessa osäkra tider minskat.

Vi fortsatte målmedveten vår resa mot ett koldioxidneutralt Åbo och Åboregion. I slutet av året var redan 80 % av vår fjärrvärmeproduktion producerad med förnybara energikällor, och i samarbete med vårt intressebolag Turun Seudun Energiatuonto Oy främjar vi upphörandet av stenkol. Två kraftverksenheter som använder kol stängdes på Nådendals kraftverk i juli 2020 – ett starkt budskap om framtidens riktning och vår resa mot en mer hållbar morgondag. Med de produktionslösningar vi har gjort de senaste åren har vi kunnat minska koldioxidutsläppen avsevärt och vi kommer att fortsätta denna resa med de steg som anges i vårt treåriga miljö- och klimatprogram som blev klart i slutet av året.

På grund av pandemin gick vår personal över till distansarbete. Detta möjliggjorde ett mer flexibelt arbetssätt vilket ökade tillfredsställelsen bland vår personal ytterligare. Att arbeta hemifrån väckte dock ett behov av att med nya metoder upprätthålla känslan av gemenskap. Dessa observationer och lärdomar tar vi med oss när vi förbereder flytten av kontoret som sker i början av nästa år. Vi flyttar från Slottsgatan vid Aura å till Österås. För oss är flytten ändå en mycket större helhet än endast överföring av möbler från ett kontor till ett annat. I och med flytten går vi över till en helt ny sorts arbetsmiljö, vars övertagande kräver noggrann planering, medverkan av personalen och förändringsledning. Vi väntar med iver på förändringen, eftersom vi med de nya lokalerna kommer att kunna stärka ett enhetligt Åbo Energi allt mer, där lokalerna stöder samarbete över enhetsgränser ännu bättre än tidigare.

Året har varit annorlunda, och denna exceptionella situation är inte över ännu. Vi fokuserar på vår grundläggande uppgift och säkerställer även i fortsättningen ostörd leverans av el och värme till våra kunder, samtidigt som vi har blicken mot framtiden och tar med oss de viktigaste lärdomarna från detta. Om något är säkert så är det att vi till näst stiger in i en ny sorts vardag. Det finns ingen återgång till det gamla i den form som vi kände den. Vi håller öronen öppna för våra kunder och deras förändrande behov och önskemål så att vi även under kommande år kan svara på dem som deras energipartner.

Timo Honkanen
Verkställande direktör