Turkuenergia

253,0 miljoner euro

omsättning

21,7 miljoner euro

rörelsevinst

16,0 miljoner euro

investeringar

Resultatet för koncernen Åbo Energi blev bättre, av fjärrvärmen producerades redan 80 % med förnybara energikällor

Åbo Energi -koncernens rörelsevinst ökade, och omsättningen sjönk jämfört med föregående år. Elförbrukningen i Åbo sjönk med 1,8 % jämfört med föregående år. De varma vintermånaderna minskade efterfrågan på fjärrvärme, men tack vare en effektiv primärproduktion ökade lönsamheten för fjärrvärme jämfört med föregående år. Bolaget fortsatte sina insatser för förnybar energi. I slutet av år 2020 producerades redan 80 % (2019: 61%) av fjärrvärmen med förnybara energikällor. Leveranssäkerheten för både el och värme samt kundnöjdheten bibehölls fortsättningsvis på en god nivå.

Koncernen Åbo Energis omsättning sjönk jämfört med föregående år och var 253,0 miljoner euro (2019: 276,8 miljoner euro). Koncernens rörelsevinst ökade till 21,7 miljoner euro (18,5 miljoner euro). Koncernens investeringar uppgick till 16,0 miljoner euro (15,3 miljoner euro) och de gällde förbättringar och underhåll av nätens överföringsförmåga samt el- och värmenätens leveranssäkerhet. Åbo Energis konsumentkunder var enligt undersökningen Detaljhandel av El, som gjordes av EPSI Rating, de andra mest nöjda inom branschen. Leveranssäkerheten för både el och värme var år 2020 på en utmärkt nivå.

Koncernen Åbo Energis strategi uppdaterades under år 2020 för perioden 2021-2023, och bolaget utarbetade ett miljö- och klimatprogram för åren 2021-2023.

Coronavirussituationen som började i mars förde med sig förändringar i koncernens arbetssätt. Med stränga instruktioner lyckades man under årets gång undvika coronasmittokedjor inom koncernen. Kundtjänstpunkten på Slottsgatan stängdes på grund av corona tills vidare.

Omsättning, mn euro

Rörelsevinst, mn euro

Investeringar, mn euro

Åbo Energi Elnät Ab (Turku Energia Sähköverkot Oy) sänkte överföringspriserna under året.

El överfördes till kunderna på det egna nätområdet 1476 GWh (2019: 1503 GWh) och till övriga nätinnehavare 475 GWh (2019: 479 GWh). Vi fick 2 362 nya användningsplatser, och i slutet av året fanns det sammanlagt 92 829 användningsplatser. Eldistributionens kvalitet hölls fortsättningsvis på en god nivå. Den beräknade avbrottstiden per elöverföringskund var i genomsnitt 11,5 minuter.

Elnätsbolagets investeringar riktar sig till att förbättra och upprätthålla elnätens överföringsförmåga och leveranssäkerhet. Investeringarna uppgick till 8,6 miljoner euro (9,3 miljoner euro).

Åbo Energi Elnät Ab (Turku Energia Sähköverkot Oy) sänkte grundavgiften för kundernas elöverföring med 50 procent för ett halvt år, för perioden 1.4 - 30.9.2020, och meddelade i november att de beräknar överföringspriserna från och med den 1.11.2021. Effekten av prissänkningen är i genomsnitt, beroende på typhanterare och elkonsumtion, 4 procent beskattningsbart. Åbo Energi Elnät Ab:s (Turku Energia Sähköverkot Oy) överföringspriser var enligt en nationell jämförelse fortfarande bland de förmånligaste.

Redan 80 % av fjärrvärmen producerades med förnybara energikällor

Man sålde 1715 GWh i fjärrvärme (2019: 1898 GWh), av vilket 80 % producerades med förnybar energi. Mängden förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen ökade bland annat genom rökgaskondensorn som infördes av Åbo Energis intressebolag, Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) vid kraftverket i Nådendal, vars producerade värme huvudsakligen ersätter värme som tidigare producerats med stenkol. Investeringar i affärsverksamhet relaterad till värme riktar sig mot utvidgande av värmenät och inköp av utrustning. Investeringarna uppgick till 6,1 miljoner euro (4,1 miljoner euro).

Den största delen av fjärrvärmen anskaffades av Turun Seudun Energiantuotanto Oy från kraftverket i Nådendal, biovärmecentralen i Oriketo och värmepumparna i Kakola. Andelen värme som producerades med biobränsle från trä, värmepumplösningar, värmeåtervinning, biogas samt övrig förnybar energi ökade betydligt och utgjorde 80 % (61 %) av den anskaffade värmen. Andelen av den anskaffade värmen som producerats med stenkol sjönk till 14 % (32 %). Fjärrkyla och ånga levererades planenligt. Leveranssäkerheten för Åbo Energis värme och kyla till kunder hölls på en mycket god nivå år 2020. Den beräknade avbrottstiden per värmekund var i genomsnitt 54 minuter.

Prisutvecklingen för fjärrvärme fortsatte att minska på grund av investeringar i förnybar energiproduktion under de senaste två decennierna, förbättrad nätverkseffektivitet och utvecklingsarbete för värmeanvändning och underhåll, bland annat på grund av produktionsoptimering.

Såld fjärrvärme, GWh

Energidistribution, GWh

Coronaviruset saktade ner kundföretagens investeringsbeslut

Coronavirusepidemin saktade ner företagens beslutsfattande gällande investering, särskilt för solpaneler och delvis även för elbilars laddningslösningar. Den mest betydande leveransen av och samarbetsavtalet för enskilda laddningsstationer för elbilar gjordes i samband med Torgparkeringen, dit 20 laddningsstationer för elbilar levererades i slutet av året. Under årets gång beslöt man att uppdatera konsumenternas produktsortiment så att det bygger endast på förnybara energikällor.

Andelen förnybar energi i elproduktionen ökades genom att anskaffa vindkraftsproduktion genom företagets intressebolag Suomen Hyötytuuli Oy från vindkraftsprojektet Alajoki-Peuralinna. När projektet slutfördes var andelen vindkraft av hela Åbo Energis årliga produktion av el cirka 28 %.

I november överlämnade Åbo Energi sin kundtjänst till Eniro Finland och ingick ett serviceavtal för att förvärva sin kundtjänst från Eniro Finland. Affärsöverlåtandet berodde på den intensifierade konkurrenssituationen inom elförsäljningen och åtgärder som syftade till att förbättra lönsamheten samt utökningen av betjäningstiden.

Tjänsterelaterad affärsverksamhet

Enheten Entreprenadtjänster förberedde sig för byte av namn till Verkostotekniikka som trädde i kraft i början av år 2021. Enheten fokuserade enligt strategin på att stöda koncernen Åbo Energis elöverföringsprocesser samt på att erbjuda infrastrukturtjänster i anslutning till gatubelysning och trafikljus. Enhetens största kunder var Turku Energia Sähköverkot Oy och Åbo stad.

Produktionstjänsterna-affärsverksamheten producerar användnings- och underhållstjänster för Turku Energia Sähköverkot Oy Värme-enheten inom koncernen. År 2020 var enhetens andra år. Enheten uppnådde de uppsatta funktionella resultaten. Tillgången till produktionsanläggningar och nät som drivs av enheten var på en god nivå.

Framtidsutsikter

Resultatet för Åbo Energi -koncernens affärsverksamhet uppskattas fortfarande år 2021 hållas på en god nivå. Efterfrågan av el påverkas av ekonomiska konjunkturer och temperaturens årliga variationer.

Den låga prisnivån för grossistpriset på el fortsätter att belasta lönsamheten för elproduktion, och enligt derivatmarknadens prognos kommer den låga prisnivån att fortsätta.
Energimyndighetens nya tillvägagångssätt för att reglera nivån på elnätens produktionsnivå kommer att avsevärt minska elnätens produktionsnivå under de kommande åren, och kommer sannolikt att orsaka en kritisk granskning av elnätsinvesteringar och eventuellt skjuta upp dem ytterligare i framtiden.

Resan mot en stenkolsfri energiproduktion fortsätts tillsammans med Åbo Energis intressebolag Turun Seudun Energiantuotanto Oy. Kundernas efterfrågan och behov tillgodoses genom att utveckla nya produkter och tjänster för värmemarknaderna.