Turkuenergia

253,0 milj. euroa

liikevaihto

21,7 milj. euroa

liikevoitto

16,0 milj. euroa

investoinnit

Turku Energia -konsernin tulos parani, kaukolämmöstä jo 80 % tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä

Turku Energia -konsernin liikevoitto parani ja liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna. Sähkönkulutus laski Turussa 1,8 % edellisvuoteen verrattuna. Lämpimät talvikuukaudet vähensivät kaukolämmön kysyntää, mutta tehokkaan perustuotannon ansiosta kaukolämmön kannattavuus parani edellisvuodesta. Yhtiö jatkoi panostuksiaan uusiutuvaan energiaan. Vuoden 2020 lopussa jo 80 % (2019: 61%) kaukolämmöstä tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus sekä asiakastyytyväisyys säilyivät hyvällä tasolla.

te-nostot-vasen
te-nostoja-oikea-c

Turku Energia -konsernin liikevaihto laski edellisvuodesta ollen 253,0 milj. euroa (2019: 276,8 milj. euroa). Konsernin liikevoitto kasvoi ollen 21,7 milj. euroa (18,5 milj. euroa). Konsernissa investoitiin 16,0 milj. euroa (15,3 milj. euroa) verkostojen siirtokyvyn sekä sähkö- ja lämpöverkostojen toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Turku Energian kuluttaja-asiakkaat olivat EPSI Ratingin tekemän Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksen mukaan toimialan toiseksi tyytyväisimpiä. Sekä sähkön että lämmön toimitusvarmuus oli vuonna 2020 erinomaisella tasolla.

Turku Energian konsernin strategia päivitettiin vuoden 2020 aikana kaudelle 2021-2023, ja yhtiö laati ympäristö- ja ilmasto-ohjelma vuosille 2021-2023.

Maaliskuussa alkanut koronavirustilanne toi muutoksia konsernin työskentelytapoihin. Tiukoilla ohjeistuksilla koronatartuntaketjuilta vältyttiin konsernissa vuoden aikana. Linnankadulla sijaitseva asiakaspalvelupiste suljettiin koronan vuoksi toistaiseksi.

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevoitto, milj. euroa

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

Turku Energia Sähköverkot laski siirtohintaansa vuoden aikana

Sähköä siirrettiin oman verkkoalueen asiakkaille 1476 GWh (2019: 1503 GWh) ja muille verkonhaltijoille 475 GWh (2019: 479 GWh). Uusia käyttöpaikkoja tuli 2 362 kappaletta ja vuoden lopussa käyttöpaikkoja oli yhteensä 92 829. Sähkönjakelun laatu pysyi edelleen hyvällä tasolla. Sähkön siirtoasiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 11,5 minuuttia.

Sähköverkkoyhtiön investoinnit kohdistuivat sähköverkostojen siirtokyvyn ja toimitusvarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Investoinnit olivat yhteensä 8,6 milj. euroa (9,3 milj. euroa).

Turku Energia Sähköverkot Oy alensi asiakkaidensa sähkönsiirron perusmaksun hintaa 50 prosentilla puolen vuoden ajaksi, 1.4. – 30.9.2020 väliselle ajalle ja ilmoitti marraskuussa laskevansa siirtohintojaan 1.1.2021 alkaen. Hinnanalennuksen vaikutus on tyyppikäyttäjästä ja sähkön kulutuksesta riippuen verollisena keskimäärin neljä prosenttia. Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat ovat edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa.

Jo 80 % kaukolämmöstä tuotettiin uusiutuvilla

Kaukolämpöä myytiin 1715 GWh (2019: 1898 GWh), josta jo 80 % tuotettiin uusiutuvalla energialla. Uusiutuvan energian määrää kaukolämmön tuotannossa lisäsi muun muassa Turku Energian osakkuusyhtiön, Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) Naantalin voimalaitoksella käyttöönottama savukaasulauhdutin, jolla tuotettu lämpö korvaa pääosin aiemmin kivihiilellä tuotettua lämpöä. Lämpöliiketoiminnan investoinnit kohdistuivat lämpöverkostojen laajentamiseen ja laitteistohankintoihin. Investoinnit olivat yhteensä 6,1 milj. euroa (4,1 milj. euroa).

Pääosa kaukolämmöstä hankittiin Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ltä Naantalin voimalaitokselta, Orikedon biolaitokselta ja Kakolan lämpöpumpuista. Puuperäisillä biopolttoaineilla, lämpöpumppuratkaisuilla, lämmön talteenotolla, biokaasulla sekä muulla uusiutuvalla energialla tuotetun lämmön osuus nousi merkittävästi ollen 80 % (61 %) hankitusta lämmöstä. Hankitusta lämmöstä kivihiilellä tuotettu osuus laski 14 %:iin (32 %). Kaukojäähdytystä ja höyryä toimitettiin suunnitellusti. Turku Energian lämmön ja jäähdytyksen toimitusvarmuus asiakkaille oli vuonna 2020 edelleen erittäin hyvällä tasolla. Lämmön asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli keskimäärin 54 minuuttia.

Kaukolämmön hintakehitys jatkui laskevana johtuen kahden viimeisen vuosikymmenen aikana tehdyistä investoinneista uusiutuvaan energiantuotantoon, verkostohyötysuhteen parantumisesta sekä lämmön käyttö- ja kunnossapidon parissa tehdystä kehitystyöstä muun muassa tuotannon optimoinnin osalta.

Sähkön jakelu, GWh

Myyty kaukolämpö, GWh

Koronavirus hidasti asiakasyritysten investointipäätöksiä

Koronavirusepidemia hidasti yritysten investointipäätösten tekoa etenkin aurinkopaneeleiden osalta ja jonkin verran myös sähköautojen latausratkaisuissa. Merkittävin yksittäinen sähköautojen latauspisteiden toimitus- ja yhteistyösopimus tehtiin Toriparkin kanssa, jonne toimitettiin vuoden lopussa 20 sähköautojen latauspistettä. Vuoden aikana päätettiin päivittää kuluttajien tuotevalikoima vain uusiutuvilla energianlähteillä tuotetuksi.

Sähkön tuotannossa uusiutuvien osuutta lisättiin hankkimalla tuulivoimatuotantoa yhtiön osakkuusyhtiön, Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohankkeesta. Hankkeen valmistumisen myötä tuulivoiman osuus koko Turku Energian sähkön vuosituotannosta on noin 28 %.

Turku Energia luovutti asiakaspalvelunsa marraskuussa liikkeenluovutuksella Eniro Finlandille ja teki palvelusopimuksen asiakaspalvelunsa hankkimisesta Eniro Finlandilta. Liikkeenluovutuksen taustalla oli sähkön myynnin kiristynyt kilpailutilanne ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet sekä palveluaikojen laajentaminen.

Palveluliiketoiminta

Urakointipalvelut-liiketoimintayksikkö valmisteli vuoden 2021 alussa voimaan tulevaa nimensä muutosta Verkostotekniikaksi. Yksikkö keskittyi strategiansa mukaisesti Turku Energia -konsernin sähkönsiirtoprosessien tukemiseen sekä katu- ja liikennevaloihin liittyvien infrastruktuuripalveluiden tarjoamiseen. Yksikön suurimmat asiakkaat olivat Turku Energia Sähköverkot Oy ja Turun kaupunki.

Tuotantopalvelut-liiketoiminta tuottaa käyttö- ja kunnossapitopalveluita Turun Seudun Energiantuotanto Oy:lle ja konsernin sisällä Lämpö-yksikölle. Vuosi 2020 oli yksikön toinen. Yksikössä päästiin asetettuihin toiminnallisiin tuloksiin. Yksikön operoimien tuotantolaitosten ja verkkojen käytettävyys oli hyvällä tasolla.

Näkymät tulevaisuuteen

Turku Energia -konsernin liiketoiminnan tuloksen arvioidaan edelleen pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2021. Energian kysyntään vaikuttavat talouden suhdanteet ja lämpötilan vuosittaiset vaihtelut.

Sähkön tukkuhinnan alhainen hintataso rasittaa edelleen sähköntuotannon kannattavuutta ja johdannaismarkkinoiden ennusteen mukaan alhainen hintataso jatkuu edelleen.

Energiaviraston uusi lähestymistapa sähköverkon tuottotason regulaatioon tulee laskemaan lähivuosina sähköverkon tuottotasoa merkittävästi ja aiheuttanee sähköverkkoinvestointien kriittistä tarkastelua ja mahdollisesti lykkäämistä pitemmälle tulevaisuuteen.

Matkaa kohti kivihiiletöntä energiantuotantoa jatketaan yhdessä Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa. Asiakkaiden kysyntään ja tarpeisiin vastataan kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja lämmitysmarkkinoille.